شرایط پرداخت وام مسکن

طرح حکمت

بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، در راستای تدابیر و تأکیدات مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا در اجرای طرح حکمت ، با ایجاد صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن بتاجا از سال ۱۳۷۶ برای ارائه تسهیلات وام مسکن ،تاکنون امکان خانه دار شدن بیش از ۴۰ هزار نفر از کارکنان محترم آجا را فراهم آورده است. پس از تصویب دستورالعمل اجرایی پرداخت وام مسکن طرح حکمت طی گردشکار مورخه ۷۹/۱۲/۲ ستاد کل ن م به دستور مقام معظم رهبری و ابلاغ آن به بنیادهای تعاون نیروهای مسلح ،صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن بتاجا از بدو تاسیس، فعالیت خود را در راستای تامین وام مسکن جهت ساخت یا خرید مسکن  انفرادی برای کارکنان  شاغل و بازنشسته ارتش جمهوری اسلامی  ایران آغاز نموده است.

شرایط عضویت کارکنان نیرو های مسلح در طرح حکمت :

کلیه نظامیان و کارمندان ثابت ارتش جمهوری اسلامی ایران می توانند با عضویت در صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن و پرداخت حق عضویت ماهانه از تسهیلات متعلقه استفاده نمایند. ضمنا از ابتدای سال ۹۳ صرفاًکارکنانی که زیر ۱۰سال سابقه خدمت داشته و برای اولین بار درخواست عضویت داشته باشند مشروط بر اینکه از هیچگونه تسهیلاتی استفاده ننموده باشند ، می توانند با مراجعه به شعبه صندوق نسبت به عضویت در طرح حکمت اقدام نمایند.بدیهی است سایر کارکنان، مشمول عضویت نمی گردند.

کارکنان شاغل رسمی(پایور) ارتش که دارای فیش حقوقی آجا می باشند  از بدو استخدام بصورت سیستمی به عضویت طرح حکمت در آمده و می توانند برابر مفاد دستور العملهای ابلاغی تسهیلات مورد نظر را پس از طی مدت انتظار مربوطه استفاده  نمایند.لذا کارکنانی که  دارای عضویت طرح حکمت  می باشند کد ۶۲ در فیش حقوقی  آنان تحت عنوان پس انداز مسکن در ستون کسور، کسر می گردد.

روش و مبلغ پرداخت وام طرح حکمت :

مبلغ تسهیلات طرح حکمت برای سال ۱۳۹۴، مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال محاسبه شده است. این مبلغ بر اساس فرمول های خاصی در ابتدای هر سال مشخص و بصورت قرض الحسنه و با ۳% کارمزد  و همچنین با مدت بازپرداخت ۱۲۰ ماهه به کارکنان شریف ارتش پرداخت می گردد.

در اوایل هر سال ستاد کل ن م این مبلغ و تعداد وام قابل پرداخت به کارکنان واجد شرایط را طی برنامه ای مشخص به ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیروها ابلاغ می نماید که بر اساس آن اقدامات زیر صورت میگرد :

الف : با توجه به الویتهای مندرج در دستورالعمل طرح حکمت صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن، مشخصات کارکنان واجد شرایط جهت دریافت وام را تعیین و اطلاع رسانی مینمایند.

ب : مدارک خرید و یا ساخت و شماره حساب بانکی از بانک حکمت ایرانیان وام گیرنده را دریافت و نسبت به تشکیل پرونده اقدام مینمایند.

ج : وام گیرنده را جهت سپردن تضامین لازم به بانک حکمت ایرانیان که توسط شخص وام گیرنده انتخاب شده است معرفی مینماید.

د :وام گیرنده به بانک مربوطه مراجعه و تضامین لازم را می سپارد.

ه : پس از تایید بانک حکمت ایرانیان مبنی بر سپردن تضامین لازم مبلغ وام در اختیار بانک حکمت قرار می گیرد تا حداقل ظرف مدت ۴۸ ساعت به حساب وام گیرنده واریز شود.

نکته اینکه پس از برقراری اقساط وام (کد ۱۶۱) طرح حکمت وام گیرنده قطع می گردد که وام گیرنده میتواند به شعبه بانک پرداخت کننده وام مراجعه و برگ استعلام مربوطه را دریافت و بهمراه فیش حقوقی به صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن ارسال و پس انداز طرح حکمت خود را نیز دریافت نماید.

دیگر مشمولین تسهیلات طرح حکمت

 • پرداخت تسهیلات وام حکمت به مستمری بگیران

آن دسته از کارکنانی که دارای طرح حکمت بوده و به درجه شهادت نایل گردیده باشند یا به هر دلیلی فوت نمایند ،  بمنظور مساعدت به خانواده های آنان، وام وراث آنها خارج از نوبت قابل پرداخت می باشد. بدیهی است در صورتیکه  سرپرست، قبل از فوت، عضو طرح حکمت نباشد امکان پرداخت تسهیلات طرح حکمت  وجود نخواهد داشت.

 • پرداخت تسهیلات وام حکمت به بازنشستگان

آن دسته از کارکنانی که  بعد از تاریخ ۷۶/۱/۱ بازنشسته شده باشند چنانچه به عضویت طرح حکمت در آمده باشند می توانند پس از طی مدت انتظار نسبت به دریافت تسهیلات متعلقه اقدام نمایند.ضمنا سهمیه اینگونه افراد از تسهیلات طرح حکمت ۱۰درصد می باشد.بدیهی است پرداخت تسهیلات به کارکنان بازنشسته  قبل از تاریخ مذکور  و نیز سربازان بازنشسته  در تعهدات این صندوق نمی باشد.

 • پرداخت تسهیلات وام حکمت به جانبازان

جانبازان سرافراز شاغل که به بازنشستگی دائم نایل نشده اند، در صورت نداشتن سابقه دریافت زمین یا مسکن دولتی (فرم ج) میتوانند همانند کارکنان شاغل با تکمیل فرم برقراری پس انداز مسکن، به عضویت (کد ۶۲) درآیند و بعد از رسیدن به حد نصاب برابر ضوابط از تسهیلات وام مسکن حکمت استفاده نمایند.

الویت ها و امتیازات کارکنان جهت دریافت تسهیلات طرح حکمت

با توجه به محدودیت منابع برای پرداخت وام الویت های زیر برای برخورداری از تسهیلات طرح حکمت به ترتیب تعیین می گردد :

الف : سابقه خدمت با عضویت ثابت در طرح حکمت

ب :سابقه عضویت در صندوق سرمایه گذاری مسکن

ج :جانبازی

د : سابقه جبهه

ه : میزان مشارکت و پس انداز بیشتر در صندوق

و : تعداد افراد تحت تکفل

شرایط وام گیرندگان(وام طرح حکمت) :

الف : عضو ثابت ارتش جمهوری اسلامی ایران باشند

ب : حداقل به مدت ۶۰ ماه، به طور مستمر عضو صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن باشند

ج : فاقد مسکن شخصی باشند

د : از نیرو های مسلح و یا سایر دستگاه های دولتی وام یا مسکن دریافت نکرده باشند

ه : در الویت واگذاری تسهیلات مسکن بر اساس طرح حکمت و برنامه سازمان مربوطه باشند و از بالاترین سنوات خدمتی مورد نظر برخوردار شوند.

انواع وام قرض الحسنه طرح حکت، نحوه پرداخت و مدارک مورد نیاز آن :

صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن بتاجا  بمنظور پشتیبانی از ساخت و ساز توسط شرکتهای بتاجا، تعاونی های مسکن آجا و اعضا مسکن مهر بمنظور مسکن دار نمودن کارکنان شریف آجا به اعضا آنها با شرایط زیر وام قرض الحسنه طرح حکمت را پرداخت می نماید.

الف : اعضا پروژه های بتاجا

ب : تعاونی های مسکن نیرو ها و ستاد آجا

ج: اعضا مسکن مهر

 • وام اعضا پروژه های بتاجا:

– اعضا پروژه های بتاجا پس از ثبت نام در پروژه و عقد قرارداد از طریق شرکت سازنده جهت برقراری وام به صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن معرفی میگردند.

– صندوق پس از بررسی سوابق آنها را به یکی از شعبات بانک حکمت ایرانیان معرفی می نماید تا نسبت به سپردن تضامین لازم اقدام نمایند.

– پس از سپردن تضامین توسط وام گیرنده وام آنها در چند نوبت نسبت به پیشرفت فیزیکی پروژه به حساب شرکت سازنده واریز می گردد.

مدارک مورد نیاز:

 • اصل سند مسکونی به نام متقاضی و یک نسخه روگرفت سند
 • قبوض آب،برق و گاز و روگرفت آنها
 • روگرفت شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همسر وی
 • آخرین فیش حقوقی
 • داشتن حساب بانکی حکمت ایرانیان به نام متقاضیان الزامی است

توجه:

 • داشتن حساب بانکی حکمت ایرانیان به نام متقاضیان الزامی است
 • با ارئه مبایعه نامه ۵۰درصد وام پرداخت و باقیمانده پس از انتقال سند انجام می پذیرد.
 • وام اعضا تعاونی های مسکن آجا:

– اعضا تعاونی های مسکن آجا از طریق نیروهای ذیربط به مدیریت امور تعاونی های معاونت مسکن بتاجا و از آن طریق به صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن معرفی میگردند.

– صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن پس از بررسی سوابق تسهیلاتی و طرح حکمت اعضا واجدین شرایط دریافت را تعیین و به مبادی بالا اعلام مینماید.

– مدیریت امور تعاونی ها و مدیریت فنی معاونت مسکن بتاجا ضمن بازدید از میزان پیشرفت فیزیکی و نحوه ساخت و ساز پروژه در صورت تایید :

اعضا واجد شرایط جهت سپرده تضامین لازم به بانک حکمت ایرانیان معرفی می شوند.

– پس از سپردن تضامین لازم توسط اعضا و تایید بانک حکمت ایرانیان وام متعلقه در دو مرحله و سپس موجودی پس انداز آنها به حساب تعاونی واریز میگردد.

مدارک مورد نیاز:

 • سند زمین به نام متقاضی
 • پروانه ساخت و یا پایان کار
 • تعیین پیشرفت فیزیکی به تایید مهندس ناظر
 • روگرفت شناسنامه و کارت ملی متقاضی و همسر وی
 • آخرین فیش حقوقی
 • داشتن حساب بانکی حکمت ایرانیان به نام متقاضیان الزامی است
 • وام اعضا پروژه های مسکن:

آن دسته از کارکنان آجا که شخصاً در مسکن مهر ثبت نام نموده اند در صورت داشتن شرایط لازم با ارائه قرارداد و معرفی نامه از سازمان عمران وام متعلقه به حساب شرکت مربوطه واریز می شود.

یادآوری :

از آنجائیکه اکثر قریب باتفاق اعضا پروژه های بتاجا، تعاونی های مسکن آجا و مسکن مهر از کارکنان جوان و زیر ۲۵ سال سنوات خدمت در آجا می باشند وام آنها بر اساس مفاد طرح جامع مسکن یعنی سنوات خدمت بشرح زیر پرداخت می شود.

۱- ۲۵ سال خدمت و بالاتر وام کامل دریافت می نماید.

۲- زیر ۲۵ سال خدمت به مبنای هر سال ۴% از وام آنها کسر می شود که در صورت تمایل متقاضی با سپردن تعهد می تواند از وام متعلقه بهره مند شود.

مدارک مورد نیاز:

 • قرارداد فی مابین متقاضی و مسکن مهر و مدیریت پروژه
 • نامه از شرکت سازنده دال بر اعلام میزان بدهی،مبالغ واریزی و تاریخ تحویل
 • تصویر فیش های واریزی به حساب مسکن مهر و تاریخ تحویل
 • تصویر فیش های واریزی به حساب مسکن مهر و با هر پروژه
 • روگرفت شاسنامه متقاضی و همسر وی
 • آخرین فیش حقوقی
 • داشتن حساب بانکی حکمت ایرانیان به نام متقاضیان الزامی است

 

بازگشت به بالا